Galleri N. Bergslien

I tilknyting til Vøringfoss Hotel har Eidfjord kommune bygd eit flott galleri for si unike samling av Bergslimaleri. Her vert det og høve til å nyta kunst frå andre kunstnarar.

Om

Opningstider og utstillingsprogram ved turistkontoret eller Eidfjord kommune.

Opningstider 2023:

14.04 - 16.06 lørdag og søndag kl 12 -16
17.06 - 20.08 ope dagleg kl 11 - 17
21.08 - 09.10 lørdag og søndag kl 12 - 16

I tillegg til faste opningstider er det også ope kl 12.00-16.00 på dagar med cruise anløp.

Utstillingar i Galleri N. Bergslien 2023

14. april – 11. juni Hilde Kjepso

21. juni – 20. august Lise Steingrim

24. august – 8. oktober Jens Flesjå

Stipendmottakar Lise Steingrim

Lise Steingrim er mottakar av Eidfjord kommune sitt kunstnarstipend for 2023. Stipendet er på kr. 40.000, i tilegg får kunstnaren til bod om opphald i Bergsliskorane og i kunstnarhusværet i Berlin.

Lise Steingrim ( f. 1969) er biletkunstnar som jobbar med måleri, ho er busett på Nesodden. Ho er utdanna frå Einar Granum Kunstfagskole (2010) og Statens Kunstakademi i Oslo (2013). Ho har delteke ved ei rekkje separat- og kollektivutstillinger i inn- og utland. Steingrim finn motiv i hus og bygningar. Ho har fokusert mykje på funksjonalismen i etterkrigsåra. Steingrim lagar stemningar, sinnebilete som me som ser på, kan finna gjenklang i. Steingrim studerar arkitekturens geometriske grunnformer og nyttar måleriet sine verkemiddel som ljos, skugge og kontraster. Måleria framstår lik som arkitekturen, uten ornament og pynt


Krav til stipendmottakar:

Kunstnaren som mottek stipendet må arbeida i Eidfjord kommune i stipendåret. Opphaldet bør strekkja seg over 4-6 veker. Kommunen stiller til rådvelde atelier og bustad i Bergsliskorane

Stipendiaten bør inviterast til å halda utstilling i Galleri N.Bergslien, eller utføra anna kunstnerisk formidlingsarbeid i kommunen

Stipendiaten får tilbod om opphald i kunstnarbustaden under opninga/monteringa av utstillinga eller i samband med formidlingsarbeid

Kommunen ynskjer å byggja opp ei kunstsamling med arbeid av stipendmottakarane. Stipendmottakaren bør difor gje kommunen eit kunstverk frå arbeidsperioden i kommunen

Sesong

Kart